TTT (Train the Trainer)

בשנה האחרונה התנסיתם בהנחיית היוועצויות של חברי וחברות רשת, סיפרתם לנו שתרצו לקבל כלים מקצועיים להנחות ולהוביל מפגשים עם חברי רשת אחרים וגם להשתכלל ביכולת להנחות במסגרת הארגון שלכם ולהוביל תהליכים באופן בונה אמון  – יום הלמידה הזה יעשה בדיוק את זה.

לאחר השתתפות ביום למידה זה, נבנה תוכנית משותפת להשתלבותכם כמנחים ברשת במקומות המתאימים לכך.