Case Study – “הרפורמה במה”ט”

במסגרת שבוע הלמידה בהרווארד התנסיתם בלמידה באמצעות קייסים, ועכשיו תוכלו ללמוד במתודולוגיה הזו גם בישראל כחלק משיטות הלמידה ברשת.

12.5 –  “הרפורמה במה”ט”
הקייס “הרפורמה במה”ט עוסק באתגרי היישום של הרפורמה בתחום ההכשרה הטכנולוגית בישראל. הקייס מספר על התהליך המאתגר והמתמשך שהובילה חברת הרשת תאיר איפרגן (עמיתים ו’), ראש מה”ט (המכון הממשלתי שאחראי על המכללות הטכנולוגיות בישראל), שבו רתמה לשיתוף פעולה רב מגזרי את ראשי המכללות הטכנולוגיות, את חברות התעשייה ואת צוות מה”ט להסכמה על המשימה המשותפת, גיבוש סיפור משותף והקמת מבנים ומנגנונים ש”ינעלו” את השינוי במציאות.

הניסיון שצברנו בשלוש השנים האחרונות בכתיבה והנחיה של קייסים, מראה לנו כי המתודולוגיה הזו רלוונטית מאוד ללמידה ופיתוח של מנהיגות ומנהיגים שפועלים במציאות סבוכה ומשתנה.