Case Studies

במסגרת שבוע הלמידה בהרווארד התנסיתם בלמידה באמצעות קייסים, ועכשיו תוכלו ללמוד במתודולוגיה הזו גם בישראל כחלק משיטות הלמידה ברשת.

12.5 – “רפורמה במה”ט”
הקייס “הרפורמה במה”ט עוסק באתגרי היישום של הרפורמה בתחום ההכשרה הטכנולוגית בישראל. הקייס מספר על התהליך המאתגר והמתמשך שהובילה חברת הרשת תאיר איפרגן, (עמיתים ו’), ראש מה”ט (המכון הממשלתי שאחראי על המכללות הטכנולוגיות בישראל), שבו רתמה לשיתוף פעולה רב מגזרי את ראשי המכללות הטכנולוגיות, את חברות התעשייה ואת צוות מה”ט  להסכמה על המשימה המשותפת, גיבוש סיפור משותף והקמת מבנים ומנגנונים ש”ינעלו” את השינוי במציאות.

26.10 – “מגדילים את העוגה”
הקייס “מגדילים את העוגה” עוסק בחתימת ההסכם ההיסטורי בין רמלה, גזר וחבל מודיעין להקמת פארק תעשייה משותף (רג”מ) וסיום סכסוך גבולות ארוך שנים, שאושר לאחרונה על ידי שרת הפנים. הקייס מספר על התהליך המורכב לבניית אמון ואחריות משותפת בין חברת הרשת רותם ידלין (עמיתים ג’), ראשת מועצה אזורית גזר ומיכאל וידל, ראש עיריית רמלה, והאופן שבו רתמו את ארגוניהם ואת המערכת ליצירת שותפות ארוכת טווח שתניב לרשויות הכנסות של מאות מיליוני ש”ח בעשורים הקרובים.

הניסיון שצברנו בשלוש השנים האחרונות בכתיבה והנחיה של קייסים, מראה לנו כי המתודולוגיה הזו רלוונטית מאוד ללמידה ופיתוח של מנהיגות ומנהיגים שפועלים במציאות סבוכה ומשתנה.