ENG

תכנית מקום – עתודות ניהול לדרג הבכיר במרחב המקומי

תכנית מקום - עתודות ניהול לדרג הבכיר במרחב המקומי הינה מיזם משותף של משרד הפנים ומעוז. המיזם הוקם במסגרת יישום החלטת ממשלה 'עתודות לישראל' – תכנית אסטרטגית לבניין עתודות כח האדם למגזר הציבורי בישראל. התכנית מאתרת, מכשירה ומרשתת מנהיגים בעלי פוטנציאל לאייש את התפקידים הבכירים במערכת השלטון המקומי, החברה האזרחית, המרחב העסקי והשלטון המרכזי במטרה לטפח דור עתידי של מנהיגים ומנהיגות ממלכתיים ומובילי שינוי במרחב המקומי.

חזון התכנית

חיזוק המרחב המקומי, בדגש על הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית לצורך שיפור השירותים לאזרח, צמצום פערים, עליית איכות החיים, יצירת מוביליות חברתית וטיפוח הקהילות המקומיות.

מטרות התכנית

מסגרת התכנית

תהליך המיון

תהליך המיון כולל ארבעה שלבים: שאלון הרשמה ראשוני, יום הערכה, ראיונות ממליצים וועדת קבלה מול נציגי הועד המנהל ונציגי צוות מעוז.

למידע נוסף

ניתן ליצור קשר ב- muni@maoz-il.org

ההרשמה למחזור ג’ החלה. לקול קורא לחץ כאן. לשאלון הרשמה לחץ כאן.

 

עמיתי מקום

X

רקע מקצועי

קצת עלי

השכלה


X

רקע מקצועי

השכלה

השכלה

עיסוק באתגרי ליבה

Top

icon-reset

רדאר: המליצו על מועמדות ומועמדים שאנחנו חייבים להכיר