ENG

תכנית מקום – עתודות ניהול לדרג הבכיר במרחב המקומי

תכנית מקום - עתודות ניהול לדרג הבכיר בשלטון המקומי הינה מיזם משותף של משרד הפנים ומעוז. התכנית מאתרת, מכשירה ומרשתת מנהיגים בעלי פוטנציאל לאייש את התפקידים הבכירים במערכת השלטון המקומי, במגזרי התעסוקה השונים (אזרחי, עסקי ושלטון מרכזי) במטרה לקדם דור עתידי של מנהיגים ומנהיגות ממלכתיים ומובילי שינוי במערכות השלטון המקומי.

חזון התכנית

חיזוק רשויות מקומיות מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית לצורך שיפור השירותים לתושביהן, צמצום פערים, עליית איכות החיים, יצירת מוביליות חברתית וטיפוח הקהילות המקומיות.

מטרות התכנית

מבנה התכנית

תהליך המיון

תהליך המיון כולל ארבעה שלבים: שאלון הרשמה ראשוני, יום הערכה, ראיונות ממליצים וועדת קבלה מול נציגי הועד המנהל ונציגי צוות מעוז.

צירי התכנית

למידע נוסף

ניתן ליצור קשר ב- muni@maoz-il.org

ההרשמה למחזור ב’ הסתיימה. לחץ כאן לקבלת תזכורת עם פתיחת ההרשמה לתכנית – מחזור ג’. ההרשמה למחזור ג’ תחל בדצמבר 2018.

לקול קורא של מחזור ב’ לחץ כאן.

עמיתי מקום

X

רקע מקצועי

קצת עלי

השכלה


X

רקע מקצועי

השכלה

השכלה

עיסוק באתגרי ליבה

Top