ENG

להשקיע במעוז

אנו מזמינים אותכם להצטרף אלינו, ולהשקיע במעוז ובמנהיגים המקדמים מענה לאתגרים הניצבים בפני מדינת ישראל בתחום החברתי-כלכלי, תוך עשייה ממלכתית למען “הטוב המשותף”

בעזרת התמיכה שלכם, נוכל להמשיך ולבנות פלטפורמה שמספקת רשת, משאבים, כלים וייעוץ נחוצים למנהיגים הפועלים בתחומי הליבה – בריאות, חינוך, רווחה, שלטון מקומי ועוד.


X

רקע מקצועי

השכלה

השכלה

עיסוק באתגרי ליבה

Top