ENG

ההרשמה לתכנית עתודות ניהול לדרג הבכיר בשלטון המקומי הסתיימה. לחץ כאן לקבלת תזכורת לתחילת הרשמה לתכנית – מחזור ב

Download (PDF, Unknown)


Top