ENG

ארגון מעוז בונה רשת של מנהיגים ומנהיגות ממגזרים וקהילות מגוונים, המקדמת את הממלכתיות ופועלת לחיזוק החוסן החברתי-כלכלי של ישראל

החזון

שגשוג החברה והכלכלה במדינת ישראל המקודם על ידי דור של מנהיגים ומנהיגות המנכיחים את הממלכתיות החדשה ומייצרים פעולות למען הטוב המשותף

האתגר

החברה הישראלית עברה שינויים מרחיקי לכת בעשרות השנים האחרונות שהובילו לשחיקה בחוסן החברתי כלכלי של מדינת ישראל. הגורמים:

  • חשדנות ורמות אמון נמוכות בין מגזרים וקבוצות בחברה ובין אזרחים למוסדות המדינה
  • קושי בתכנון ובביצוע תהליכי שינוי חברתיים-כלכליים מערכתיים שמתקיימים לאורך זמן
  • מחסור בבניית עתודות מנהיגות מגוונות המאורגנות ברשתות

המענה

  • איתור מנהיגים מקצועיים המונעים מתחושת שליחות ואחריות המגיעים מהמגזרים החברתי, הממשלתי והפרטי, ומייצגים קהילות שונות בחברה
  • הכשרה בנושאי הובלת שינוי וקידום ממלכתיות המייצרת אמון ושפה משותפת
  • פיתוח רשת מגוונת ורב תחומית המובילה תהליכי שינוי חברתיים-כלכליים בתחומי ליבה מרכזיים: חינוך, בריאות, תעסוקה, חיזוק השלטון המקומי והמרכזי ותשתיות לאומיות
  • הרחבה של המודל באמצעות מיזמים משותפים במסגרת החלטת הממשלה ‘עתודות לישראל’ במערכות הבריאות, החינוך והשלטון המקומי

הייחודיות שלנו

  • ממלכתיות כמצפן –  הממלכתיות היא תפיסה המעמידה במרכז את הטוב המשותף והפעולות לקידומו, תוך הבנת הסיפורים והצרכים של הקהילות השונות בחברה הישראלית
  • בניית רשת מנהיגות רב מגזרית המובילה שינויים חברתיים-כלכליים ממלכתיים עוצמתיים ובני קיימא
  • עיסוק ישיר בפיתוח חברתי-כלכלי באמצעות תכניות האצה למנהיגים ומנהיגות ברשת

מעוז בטעימות

Top

?>