ENG

רשת מנהיגים ומנהיגות מכל החברה הישראלית שמקדמת תרבות ממלכתית ופעולות לחיזוק חוסנה החברתי כלכלי של מדינת ישראל

החזון

שגשוג החברה והכלכלה במדינת ישראל המקודם על ידי דור של מנהיגים ומנהיגות המנכיחים את הממלכתיות החדשה ומייצרים פעולות למען הטוב המשותף

האתגר

החברה הישראלית עברה שינויים מרחיקי לכת בעשרות השנים האחרונות שהובילו לשחיקה בחוסן החברתי כלכלי של מדינת ישראל. הגורמים:

  • חשדנות ורמות אמון נמוכות בין מגזרים וקבוצות בחברה ובין אזרחים למוסדות המדינה
  • קושי בתכנון ובביצוע תהליכי שינוי חברתיים-כלכליים מערכתיים שמתקיימים לאורך זמן
  • מחסור בבניית עתודות מנהיגות מגוונות המאורגנות ברשתות

המענה

  • איתור מנהיגים מקצועיים המונעים מתחושת שליחות ואחריות המגיעים מהמגזרים החברתי, הממשלתי והפרטי, ומייצגים קהילות שונות בחברה
  • הכשרה בנושאי הובלת שינוי וקידום ממלכתיות המייצרת אמון ושפה משותפת
  • פיתוח רשת מגוונת ורב תחומית המובילה תהליכי שינוי חברתיים-כלכליים בתחומי ליבה מרכזיים: חינוך, בריאות, תעסוקה, חיזוק השלטון המקומי והמרכזי ותשתיות לאומיות
  • הרחבה של המודל באמצעות מיזמים משותפים במסגרת החלטת הממשלה ‘עתודות לישראל’ במערכות הבריאות, החינוך והשלטון המקומי

הייחודיות שלנו

  • ממלכתיות כמצפן –  הממלכתיות היא תפיסה המעמידה במרכז את הטוב המשותף והפעולות לקידומו, תוך הבנת הסיפורים והצרכים של הקהילות השונות בחברה הישראלית
  • בניית רשת מנהיגות רב מגזרית המובילה שינויים חברתיים-כלכליים ממלכתיים עוצמתיים ובני קיימא
  • עיסוק ישיר בפיתוח חברתי-כלכלי באמצעות תכניות האצה למנהיגים ומנהיגות ברשת

מעוז בטעימות

Top

icon-reset

רדאר: המליצו על מועמדות ומועמדים שאנחנו חייבים להכיר