ENG

ארגון מעוז מפתח מענה לאתגרים הבוערים הניצבים בפני מדינת ישראל בתחום החברתי-כלכלי, באמצעות בניית רשת של מנהיגים מקצועיים המונעים מתחושת שליחות ואחריות. מנהיגים אלו, המגיעים מהמגזרים החברתי, הממשלתי והפרטי, ומייצגים קהילות שונות בחברה, פועלים יחד ומובילים יוזמות ושינויים חברתיים- כלכליים משמעותיים. רשת מנהיגים זו מובילה שינוי בתרבות המנהיגות בישראל כך שתהייה מבוססת על עשייה ממלכתית למען “הטוב המשותף”.

החזון

מנהיגות ערכית, מקצועית ואמיצה הפועלת במשותף, מתוך שליחות, בממלכתיות ובאחריותיות לבניית חוסנה החברתי-כלכלי של מדינת ישראל.

הצורך

החברה הישראלית עברה שינויים מרחיקי לכת בעשרות השנים האחרונות, כתוצאה מתהליכים מבניים, כלכליים וחברתיים. כתוצאה מכך, חלה שחיקה בתפיסת הממלכתיות הישראלית ומחסור בפעולות המכוונות לטוב המשותף.

בצומת היסטורית זו, קיים סיכון שהשחיקה בחוסן החברתי-כלכלי של המדינה יואץ כתוצאה מחוסר היערכות למציאות המשתנה. חלקים נרחבים של המנהיגות במדינה, מכלל המגזרים, מתקשים לתת מענה למציאות החדשה לאור תרבות של משחק סכום אפס מגזרי, בו כל קבוצה תופסת את הדאגה לאינטרסים של האחר כבאים על חשבון אלה שלה.

המענה

אנו מאמינים שהשפעה על תודעה (תרבות, שפה, תפיסות) והוויה (עשייה משותפת בסטנדרטים גבוהים) של מנהיגות במרחב הציבורי תגביר אמון ושיתופי פעולה ליצירת תהליכי קבלת החלטות מקצועיים וממלכתיים.

ארגון מעוז מאתר מנהיגים מבטיחים ומחויבים ומכשיר אותם במסגרת תכניות העוסקות בסוגיות קהילתיות, מוניציפליות ולאומיות, תוך התמודדות עם שאלות ערכיות וזהותיות. עם סיום ההכשרה העמיתים מצטרפים לרשת מעוז, רשת המשמשת מרחב לשיתופי פעולה ולקידום עשייה משותפת באמצעות רישות והאצה (acceleration) של פעולותיהם.

על מנת לייצר השפעה ברמה הלאומית ובהמשך להחלטת הממשלה ההיסטורית ‘עתודות לישראל’, מעוז משכפל את המודל בשיתוף פעולה עם הממשלה למערכות ציבוריות בעלות השפעה אסטרטגית על חוסנה החברתי-כלכלי של המדינה בתחומים כגון בריאות, חינוך, שלטון מקומי ועוד

מעוז בטעימות

Top