ENG

ארגון מעוז פועל לקידום חוסנה החברתי-כלכלי של מדינת ישראל ע”י איתור, הכשרה, רישות והאצת מנהיגים מחוללי שינוי, ממלכתיים וערכיים. הארגון משמש כפלטפורמה מכפילת כח לקידום פעולות ומהלכים משמעותיים ומשותפים עבור מנהיגות תלת מגזרית, המתמודדת עם אתגרי הליבה של מדינת ישראל.

החזון

גון מעוז יקדם מנהיגות ערכית, מקצועית ואמיצה הפועלת במשותף מתוך שליחות, בממלכתיות ובאחריותיות לבניית חוסנה החברתי-כלכלי של מדינת ישראל.

הצורך

במרחב הציבורי, ניצבת מציאות מורכבת, עמה מתמודדים מנהיגים בישראל בבואם לייצר שינוי. במעוז מיפינו מספר בעיות יסוד המאפיינים מציאות זו:
- שחיקת התפיסה הממלכתית והערכית המאפיינת את הנציגות הציבורית
- קושי בתכנון ארוך טווח
- חוסר בעשייה משותפת רב תחומית ומגזרית
- קושי לחולל שינוי במערכות ציבוריות בעלות חסמים מבניים
- מחסור בפיתוח והזנה של עתודות מנהיגות
אנו מאמינים כי מנהיגות שתדע להתמודד עם בעיות אלה, תפעל באופן מיטבי לשיפור חוסנה החברתי כלכלי של ישראל.

המענה

בכל שנה נבחרים לתכנית ההכשרה של מעוז מנהיגות ומנהיגים איכותיים משלושת המגזרים (ציבורי, עסקי וחברתי) והמונעים מתחושת שליחות. עם סיום התכנית הם מצטרפים לרשת מעוז, שם ממשיך תהליך ההכשרה שלהם, הם מרחיבים ומגוונים את רשת החיבורים שלהם ומצטרפים לפלטפורמות שונות המאיצות את היוזמות והיכולות שלהם.

אנו מאמינים כי באמצעות מיון, הכשרה, רישות והאצת יוזמות ויכולות, יהיו במרחב הציבורי יותר מנהיגים איכותיים, בעלי מוטת השפעה רחבה, שפועלים במשותף ומתמודדים עם אתגרי הליבה המרכזיים לחיזוק חוסנה החברתי כלכלי של ישראל.

הכירו את המעוזניקים

Top